Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

icantsleepatnight
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

September 28 2018

icantsleepatnight

September 26 2018

icantsleepatnight
4319 8005 500
Reposted from0 0 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
icantsleepatnight
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viamole-w-filizance mole-w-filizance

September 22 2018

icantsleepatnight

September 20 2018

icantsleepatnight
1310 10b2
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaeazyi eazyi

September 18 2018

icantsleepatnight
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

August 22 2018

icantsleepatnight
6624 ab3e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou

August 20 2018

8504 77d7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapanigrabarz panigrabarz
8482 3cec 500

maerlboro:

more

Reposted fromorendasophie orendasophie viapanigrabarz panigrabarz
icantsleepatnight
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viapanigrabarz panigrabarz

August 19 2018

0409 44a4 500

April 30 2018

icantsleepatnight
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacytaty cytaty

April 28 2018

icantsleepatnight
3556 7e85
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

April 21 2018

icantsleepatnight
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa

March 31 2018

0181 6e90 500

4uv:

4uv:

give her one

give her a cheeto.

March 29 2018

icantsleepatnight

March 12 2018

icantsleepatnight
icantsleepatnight
8753 164e
Reposted frombobix bobix viaistsoeasy istsoeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl